Page 41 - European Energy Innovation - Spring 2015 publication
P. 41
by 95% and Car

SLEUT’SPAELLRGGOREEN
ShSihpippipnigngisisththee mmoostst eennvvirioronnmmeennttaallllyy ffrriieennddllyy mmooddee ooff ttrraannssppoorrttaattiioonn ppeerr ttoonn/m/miliele aanndd aabboouut t909%0%ofofthtehe
wworoldrl’ds’strtardaedeisisseseaabboornrnee. .BBuuttggoooodd ccaann aallwwaayyss ggeett bbeetttteerr aanndd tthhaannkkss ttoo tthhee ssizizeeooffththeeinindduustsrtyr,y,smsmalalllimimprporvoev-e-
mmenetnstscacnanhahvaeveaaddrarammaatitciceeffffeecctt..MMaannyy pprraaccttiiccaall,, ssuussttaaiinnaabbllee aanndd eeccoonnoommiicc ffaaccttoorrssppooinintttotowwaardrds smmetehtahnaonloal sasanan
atattrtarcatcivtievemmarairnineefufueel lfoforrththeeffuuttuurree..TThheeRRooPPaaxx--ffeerrrryy SStteennaa GGeerrmmaanniiccaawwiilllliinneeaarrlyly22001155bbeeccoommeeththeewwoorlrdl’ds’fsifrisrtsltalragrege
mmerecrhcahnatntvevsesseslecl oconnvevertreteddtotorruunnoonnmmeetthhaannooll wwiitthh aa ttoottaall pprroojjeecctt ccoosstt aarroouunndd€€2222mmililliloionn. .

tIastEnhohlustIasttEiawr2nopohhhluot0sapeiwa2rioppg1rntoi0asnedpo5tiphg1rnaigsr,dneio5eotnnpaasgr,ivdnepeonwencauivwiddlnnenweaeccuuwdgelntafsscaeeuuuntesiatfsrsnrrlieeuunsptymtsdrr.rrlhiehspymtutiBwe.rhluhhsatyiBrwteerohlurray2trsreeryoherel0t2msdremaghee2l0nmdnomia0a2iesnsnirs0awtfisoesoishrirsowtsoroooiuheiornronlmuneearnpnlrngdetareplgregdeutareuglresegualneugtasusgulnn.etasutlbuln.aTientlbaoylaiTethdatoyni-thd2ieotniorst2i0eorneoorsn0erw2nesgnew2s5sgsai.uscu5l,ai.ucarlAll,ptarealAlmmthaelemtmthlhtiertehahoiegheoaokoronirkowrnneieuewsneeusst,egesatt,ogeapntvohpvhobe.oofbeofcfoirtcfoirgotegrtoaertaschncschlntceltteeottleotelyieyniiawnirnawrnftnlftnlolroolrNoyaNyaiirrbrrtbotmlomlituditudvrvhrhttaettaewewiheihkskosoiiiinnnlnlllgg PoSoynpnSPopotetooprroorrpeeogaogrlerelnntdartadririnaananuonasuohtitcfiacfaacaicieenenGnnGffdffdgdcgeudoeuoafeltfeblttlbrrthldrhhdoerhsoesesiecetsmeecttmnwatnwaospoblpblneceraneceurkoeuabkoetar,tjntre,ognjeteufgesufuucGsrtaucGtrttaar.torar.toprlMe5tthplMegthah0enga/hraeeSn/r0rotaeSsrnotnS0lswnnoSbblwet0obbeetwuurfewcuusnrrtifeasnrgrtiaWesmrrrgaWtimssraGnäte,iiaGnnägneert4indtgnehrrt5stedtmhraihKstexml0aniähaKepxil0neoä,anepil0noelol,MnilcneilorctlMisaiercateicrnus,attienatgnghhac,ttnrgkaeghahaet2rslnaehaesfe4t2aloienehne0sfr4nxsoiehenpb0rt,mdxoshoebpPot,mue2otoeopPnoets2uerteoreenpn0tetsorreteregonotd0ioRraautf0ugooodilRst0KacaufPu.ooeelsitapKEcfePdm.oeexvalimaEfeedmfisavxsvrslrmesneoeefiyavitssrdonmrehsnesoyn-ietasdomhssl-ne.asl-.
thIensohridpeprintog aincdhuiesvterylogwoefrroemmigssrieoenns,-thtoe smuopsetrgcorememn.on solution gyeearsr –shsoeocnarwriietshavbeoryutlit5t0le0e0n0vciraorns,m4e5n0ta0l0ftoroutcpkrsinatns.dIn22a0dd0i0t0iopnatsosen-
Intoorddaeyritsoswacithciheivnegltoowleorwe-msuilspshiounrsm, tahreinme ogsats cooilm(MmGonO)sobluuntikoenr fuel. rgeetrrso–fitstoinogn twhiethshviepr,ythliettpleroejnecvtirwonilml aelsnotaclrefoatoetpthrientasp. pInroapdrdiaitteiopnotrot
toAdasyecisonswdiatcltheirnngattioveloiws i-nssutlaplhlinugr mexahrainuestgcalesaonilin(gMeGqOu)ipbmunenket rcafulleedl. irneftrraosftirtuticntgurtehaensdhispu,ptphley cphraoijnecotfwmileltahlasonoclr.eTahteis tphreojaepctphroaps rrieacteenptloyrt
A “sesccrounbdbearltse”r.nAantoivteheisr ionpsttaiollnintgo emxeheatu-stancldeasunrinpagses q- uthipemeemnitsscioanlled rinefcreaivsterducthtuerseuapnpdorstufprpomly cEhUa’sinTEoNf -mT eatnhdanMool.toTrhwisapysroojfectht ehaSseare. cently
“screrugbublaetrios”n.sAisntoothueser onpattuiornaltgoams (eLeNtG-)aansdfusuelr.pAalslst-htehweaeymfirsosmionthe Srehcipe-ivoewdntehrseasruepcpoonrctefrrnoemd EwUit’shThEaNn-dTlianngdthMeonteowrw, satyriscotefr,theemSisesaio.n
regpruolacetisosinnsgisptlaonutsteontahteuvreaslsgeal´ss (eLnNgGin)easrofoumel,. tAhlel tLhNeGwmauysftrohomwtehveer lSihmiipt-so. wStneenras aLirneecaonndceirtsnepdarwtniethrshinanthdilsinpgrothjeectnbeewli,esvtericmteert,heamnoislspiorno-
prboeceksesipntgapt l-a1n6t3t°oCthinesvpeescsieall´lsyednegsiignneerdoocrmyo, gtheeniLcNtaGnmksuisntohrodweretvoer vliimdeitss.a fSuteenl aaltLeinrneaatinvde iwtshpicahrtwniellrshienlpthtoisopvreorjceocmt beesleievveeraml cehtahlalennoglepsro-
bebkeecopmt aetli-q1u63id°. TChiins mspeeacniasltlyhadtetshigenleodgicsrtyicoagl echnaicint,asnhkosrienfoarcdilietrietsoand ivnidtehseafufutuerlea.ltWerenraetmiveaiwn hcoicmhmwiitltlehdetlop tthoeovviesirocnomwehiscehveurpahloclhdasllenges
beocno-mboealriqdutiedc.hTnhicisalmsoealuntsiotnhsaat rtehecolsotglyi.stical chain, shore facilities and sinhitphpeinfgutausrteh.eWcleearneemstaimnocdoemomfittrtaendsptoortth, etovilsimioint twhheicehmuispsihoonlsdosf
onS-tbeonaar’sdptielocht npircoajlescot lius tiinosntesaadreuscionsgtlmy. ethanol as fuel. It is equally SshOixp,pNinOgxaasntdhCeOcl2ea–naensdt tmoobdeeaobfletrtaondspoosrot,staofelliym, iptrtahceticeamllyis,saionnds of
Steclneaa’ns ptoiloLtNpGrobjuetctmios riensctoesatdefufseicntgivme aesthitainsoal laiqsufuideal.nItdicsaenqbuealhlyan-
cledalendtomLoNreGebausitlym. Tohre ucosestoeffmfeecthivaenaosl,iwt ihseanlicqoumidpaarnedd ctaoninbteerhnaan- - wSOitxh, aNOrexalaisntdic CeOco2n–omanicdctoostbaenadbbleentoefdito. sMoestahfaenlyo,lp, raascatifcuaellly,soaunrdce,
dletidonmaol rbeuenakseirlyf.uTehl,eisuesexpoefcmteedtthoanreodl,uwcehveenssceolmempaisrseiodntsoaisnftoelrlnoaw-s;
awlsitohsatrisefaielissttihceencoenedomtoicdciovestrsaifnydthbeeneenfeirtg. yMsuepthpalynionl,oarsdearftuoelesnosurece,
tioSnualpl hbuurn(kSeOrxf)ubeyl,aibs oeuxpt e9c9t%ed, Ntoitroegdeunce(NvOesxs)ebl yem60is%si,opnasratiscfleosll(oPwMs);
Eaulsroopsaetaisnficeosmthpetniteiveednteossd–iviet rtsiicfkystahlletehneebrogxyessu. pply in order to ensure
Sublpyh9u5r%(SaOnxd) bCayrabboonuDt i9o9x%ide, N(CitOro2g) ebny 2(N5%Ox. )Mboys6t 0m%e,thpaanrotilclteosd(aPyMis)
European competitiveness – it ticks all the boxes.
by 95% and Carbon Dioxide (CO2) by 25%. Most methanol today is
The future is green – supergreen.

The future is green – supergreen. www.stena.com
www.stena.com

FERRY LINES SHIPPING OFFSHORE DRILLING PROPERTY FINANCE NEW INVESTMENTS
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46